Sumbangan dan Limitasi

Sumbangan


Terapi Rasional Emotif Tingkah Laku didapati mudah dilaksanakan. Kaedah ini berkesan untuk digunakan ke atas klien remaja. Terapi Rasional Emotif Tingkah Laku berkesan untyuk mengatasi masalah kecelaruan affektif, kecelaruan ketakutan dan penyesuaian.

Limitasi

  • Terapi Rasional Emotif Tingkah Laku tidak memberikan penekanan terhadap perasaan. Ini akan menyumbangkan kepada penafian perasaan. 
  • Kaunselor akan merasa bosan mengulangi perkara yang sama dengan semua klien.
  • Kaunselor yang tidak suka berdebat dan berkonfrontasi tidak sesuai menggunakan teori ini.
  • Memandangkan peranan kaunselor yang aktif dan mengawal maka klien mungkin mudah mengalah, didominasikan dan tidak bertanggungjawab terhadap hasil kaunseling.
  • Tidak sesuai untuk klien yang tidak dapat berfikir secara logik.
  • Tidak sesuai untuk klien yang tidak stabil mentalnya.